K8 Forum » 故障回報 » 故障報告來自:


2017-7-25 21:33 天邊的云
故障報告來自:

報告用戶 : 天邊的云O)uS!B4Z@IWV
故障題目 : 故障報告來自:
0[#RASpC8r Z 瀏覽軟件 : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36Q8Q F ~:H],D|
發生次數 : 經常9I%V;k7{7N
發生地點 : 流動上網
~i*q I}}6Q A Z L8m 故障類別 : 其他問題
q \R)v,[7q5R 故障詳情 : 卡的要命-V;^:YZ4K

頁: [1]
查看完整版本: 故障報告來自:


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.