K8 Forum » 故障回報 » 故障報告來自:要求刪帳號


2018-5-2 20:58 紅影
故障報告來自:要求刪帳號

報告用戶 : 紅影3qp8b%Q!|
故障題目 : 故障報告來自:要求刪帳號
EQ5M zS 瀏覽軟件 : Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
V?!i\h8q k 發生次數 : 經常
nuL[2`}0a5q#G X 發生地點 : 屋企
:x5~ b `,L,u.Xz8K 故障類別 : 其他問題 MJP\:s.dWb Q
故障詳情 : 刪除帳號
lt Aq\

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.