K8Forum
<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>2564
chebobo
 2017-2-11 19:32 
1樓
<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>

1.....((更新)).....求助.....非看不可, 求助..... 網友, 同學,老師.....

我 到過藍田, ICAC 總部. 投訴, 舉報.((下文))

我只是投訴, 舉報, 現在取消 投訴, 舉報, 跟我無關係, 大量 市民已經知道原因......(( 請公開))!!! (( 下文 ))

連結:www.sendspace.com/filegroup/cvu5bXZS9fbL5MZgUvLdJghttp://www.sendspace.com/filegroup/buDzgU5xLvX2PGvRW6UQLA我的 we chat , l i n e  , w hatsapp : nobobo2017
QQ: 3402830576 / nobobo20172017@qq.com
facebook: nobobo2017@gmail.com


(((好心人加我  we chat , l i n e  , w hatsapp ,QQ 有事找你地幫忙..... )))

=======================================
=======================================香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!,,,,,,,,中国版 <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> ((下文))


中国版 <<终极---绝版---香X 藝人 秘闻>> ((下文))


搜寻:

中國人 用 QQ:

QQ: ngmanwa1993@qq.com / 3247942334

QQ: ngkaman1993@qq.com / 2496648773

QQ: leesinka@qq.com / 3351839063

台灣人 用 facebook 或 QQ

facebook搜寻: hochilo@mail.com
facebook搜寻: auchilo@mail.com

*******因為, <<終極 ---絕版---香X藝人秘聞>>有些人被, 留意,跟住,討論,滋擾,討論,黑客...等等,竟然有人夠擔返工玩番垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆, 垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆返工 俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 !! 有的仔女係外國留學一樣俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 ---<<終極---絕版---香X藝人秘聞>> 有提及過, 納稅人 要交稅 !! *************

1.......另外 : 有警察 在 網上, 公廁 假扮 (引誘) 同性 戀者 ,雙性 戀者, 捉, 唔好去 !! 用第二種方式去找 長久愛人 ....!!!!!!!!!

無及沒有 警察維持治安 無所謂, 有提及過 在 <<終極 ---絕版 ---香X藝人秘聞>> 內 - 上文

2.......還有, <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> - 上文, 已經超過 50000000 ( 5千萬 ) 人知道 , 包括 香港, 中國, 澳門......等等, 垃圾 乞兒 警察......等等 !!! ( 上文 )

通知 特首, 香港政府, 傳媒, 新城, 881903, 香港電台, 娛樂圈, 唔駛黑客, 我地有好多 無登記電話咭--- (((----- 犯法-----公開俾 全中國,台灣 市民知----上文----))))))))))))))))))


<<<<<<註: 1, 2 >>>>>>
mobobo2018
 2017-2-12 18:01 
2樓
<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>

1 網友, 同學,老師.....上文 跟我無關係, 大量市民已經知道原因......(( 請公開 上文))!!!

2......(((好心人加我 we chat ,l ine ,facebook ,w hatsapp, QQ  有事找你地幫忙..... ))).......(( 請公開 上文))!!!K8Forum 手機版 | 進入桌面版
如有任何建議請電郵到: kelvin@key8.net

Community Networks Limited.
Copyrights © 2000-2011 All Rights Reserved.


Processed in 0.062326 second(s), 6 queries , Gzip enabled